032 | Rodinný dom "1+1"

2009 | projekt
2009 - 2011 | realizácia
220 | m2
Bratislava - Vrakuňa | miesto
sukromná osoba | klient


Základný ideový koncept urbanistického riešenia má svoje logické pokračovanie v dispozično-prevádzkovej schéme novo navrhovaného objektu. Spomínané osadenie novo navrhovaného objektu na pozemku súvisí s možnosťou pešieho aj automobilového prístupu vzhľadom na vzťah k miestnej komunikácii, s konfiguráciou územia a funkčno – prevádzkovými vzťahmi a orientáciou k svetovým stranám. Línia – pozdĺžna severo – južná, ako hlavná, kolmá na miestnu komunikáciu vytvorili základný koncept osadenia navrhovaného objektu. Koncept, vychádzajúci z urbanistického riešenia, vytvára optimálne rozloženie základných funkcií a ich vzájomných väzieb na riešenom pozemku vo vzťahu k funkciám a väzbám v okolí. Tento základný koncept sa prejavuje v rozložení jednotlivých funkčných celkov navrhovaného objektu.

architektúra: studio b52, s.r.o., Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Lukáč | HIP: studio b52, s.r.o. | tepelná technika: Ing. Andrej Sember, NAXYS spol. s r.o. | statika: Ing. František Kán | požiar: Ľuboš Vyrúbal, PO-PROJEX s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | slaboprúd: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | vykurovanie: Pavel Kvičínský | chladenie: Pavel Kvičínský | foto: studio b52, s.r.o. | 3D: studio b52, s.r.o.