040 | Parkovací dom

2009 | štúdia
850 | m2
Klatovy, Česká republika | miesto
mesto Klatovy | kliebt


Umiestnenie navrhovanej stavby bolo dané plochou určenou k zastavaniu. Podľa presne definovaných podmienok využitia pozemku, tj. pozemku s možnosťou maximálneho využitia. Rozhodli sme sa teda objekt novostavby situovať v súlade s východzími podmienkami a s prihliadnutím na chodcov, ktorí sa môžu pohybovať pozdĺž Tyršovej ulice. Hmotovo-piestorové riešenie dopĺňa umiestnenie v území, reagujúc tak na charakter a kvalitu urbanizmu města Klatovy. Nárožná poloha spĺňa atribúty akcentu súčasnej architektúry v riešenom priestore a vhodne reaguje na výškové členenie susedných objektov. Navrhovaný objekt má protichodnú tendenciu rastu hmoty, Vyuźívajúc reliéf krajiny s väzbou na okolitú architektúru. To všetko na pozadí dobře čitateľnej dopravnej schémy.Tá je jednoznačne napojená na dopravnú sieť v okolí, podľa vypracovanej zonálnej dokumentácie, za Aretinovou ulicou z kruhového objazdu. Ekologický aspekt sa odráža v návrhu drevenej fasády, ktorá ponúka nahliadnutie do druhého plánu a vytvára svojou štruktúrou „moiré“ hĺbky. Ekonomický aspekt môžeme zase nájsť v plasticite plášťa, ktorý tak rieši prirodzené osvetlenie a vetranie vnútorných priestorov, s možnosťou rozptylu emisií cez posledné nadzemné podlažie. Tvarovým východiskom štruktúry fasády sa stal abstrahovaný véčkový dezén pneumatík ako odkaz na funkciu, ktorej má stavba primárne slúžiť.


architektúra: studio b52, s.r.o., Mgr. art. Michal Kysela, Ing. arch. Michal Lang, Ing. Ján Lukáč, Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko | 3D: studio b52, s.r.o.