029 | Polyfunkčný objekt "Live Center"

2009 | projekt
2 450 | m2
Liptovský Mikuláš | miesto
BD LIPTOV, s.r.o. | klient


Základné hmotové stvárnenie a tvar novostavby zohľadňuje charakter pozemku a využíva prednosti nárožnej parcely Hmotová kompozícia je orientovaná horizontálne i vertikálne. Je z nej evidentné delenie na spodnú obchodnú časť a hornú ubytovaciu časť. Novostavba objektu si osvojuje vlastnosti situácie a terénu s minimálnym zásahom do prirodzeného prostredia s adaptáciou na okolitú zástavbu. Celkové riešenie novostavby zohľadňuje možný rozvoj ďalších aktivít spojených s oddychom, nákupom a bývaním v tesnej blízskosti s centrálnou zónou mesta Liptovský Mikuláš. Je hmotovo – priestorovo prijateľné, výrazovo kompaktné, kompozične vyvážené, dispozične účelné a hygienicky nezávadné. Objekt je osempodlažný s deviatym ustupujúcim podlažím a s tromi podzemnými podlažiami. Osempodlažná hmota novostavby polyfunkčného objektu „LIVE CENTER“ má byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do prostredia s rešpektovaním väzby na okolitú zástavbu a prírodné danosti prostredia. Dispozičné a prevádzkové riešenie má vplyv aj na tektoniku navrhovaných objemov. Vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám.
Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept dôsledne vychádza z miestnych podmienok, pričom využíva dva základné materiály – veľkoformátový cementovláknitý prevetrávaný obklad ako základný jednotiaci stavebný materiál fasád pre komunikáciu s okolím a sklo, ktoré je použité v takej miere, že nevedomky dotvára perforácie jednotlivých fasád.


architektúra: Mgr. art. Igor Palčo, Igor Palčo s.r.o. | HIP: studio b52, s.r.o. | statika: Ing. Ľudovít Beťko, BEŤKO-PUF, s.r.o. | požiar: Ľuboš Vyrúbal, PO-PROJEX s.r.o. | elektro: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | EPS: Ing. Marek Mojto, PINEL, s.r.o. | zdravotechnika: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | plynoinštalácia: Ing. Ladislav Hatiar, STANDARD | vykurovanie: Pavel Kvičínský | vzduchotechnika: Doc. Ing. Mária Székyová, PhD. | POV: Ing. arch. Boris Bartánus, subtech UNITY, s.r.o. | špeciálne zakladania: Ing. Boris Vrábel, PhD., Geotechnik SK, s.r.o. | výťahy: Marek Fratrič, ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. | kuchyňa: Ing. Jozef Závadský