UDELEN CENY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV ZA ARCHITEKTRU CE-ZA-AR 2009

Slovensk komora architektov po?as slvnostnho galave?era 9. oktbra 2009 vyhlsila Ceny za architektru CE-ZA-AR 2009, ktor udelila v5 kategrich: Rodinn domy, Bytov domy, Rekontrukcia a obnova budov, Interir a Exterir. V kategrii Ob?ianske a priemyseln budovy porota cenu neudelila.
Cena sa ude?uje od roku 2002. O v?azoch cien vjednotlivch kategrich rozhodovala odborn porota vzloen: Ing. arch. Pavol Pa?k, predseda poroty, Ing. arch. Elena Alexy, PhD., Prof. Ing. arch. Ladislav Lbus (?R), Mgr. Milo Pietor, Arch. Dipl. Ing. Peter Riepl (Raksko), Ing. arch. Jn Stempel (?R) a Ing. arch. Tibor Zelenick.
Hodnotenie prihlsench architektonickch diel je dvojkolov. lohou odbornej poroty v prvom kole je nominova? architektonick diela v jednotlivch kategrich. V druhom kole porota vybrala po priehliadke jednotlivch stavieb tajnm hlasovanm v?azn architektonick diela. O sumre vsledkov je informovan len predseda poroty a podliehaj prsnemu utajeniu a do slvnostnho odovzdvania cien.
Zhmotnen podoba Ceny je sochrske dielo koncipovan ako priestorov geometrick kompozcia zrzne opracovanch bronzovch ty?ovch prvkov obd?nikovitho prierezu. Jej autorom je Doc. Jn Hoffstdter, akad. sochr.
Soky si v priestoroch novej budovy Slovenskho nrodnho divadla prevzali za ocenie architektonickch diel v kategrich:
RODINN DOMY
Ing. arch. Maro Fe?k za dielo Rodinn dom _m2_Rusovce
BYTOV DOMY
Ing. arch. ?ubomr Zvodn za dielo Bytov dom A + B, Mudro?ova ulica, Bratislava,
AUTOR|Ing. arch. ?ubomr Zvodn| Ing. arch. Michal Lang |Ing. arch. Juraj Sumbal
REKONTRUKCIA A OBNOVA STAVIEB
Ing. arch. ?ubomr Holejovsk a Ing. arch. Juraj Polyk za dielo Univerzitn kninica apastora?n centrum UKF Nitra I. etapa
INTERIR
Ing. arch. Igor ?ierny, Ing. arch. Peter Kouko, Ing. arch. I?ja Sko?ek, a Ing. arch. Martin Sko?ek za dielo Rekontrukcia objektu ALBRECHT, Mudro?ova ulica, Bratislava
EXTERIR
Ing. arch. Juraj Jan?ina a Ing. arch. Igor Mazch za dielo Apollo Business Center II, Prievozsk ulica, Bratislava

ZDROJ |www.komoraarchitektov.sk