ARCH 03/08 | Rodinn dom pod Sandbergom

VY?LENEN ALEBO ZA?LENEN...?

Je zaujmav sledovat, kde sa stavaj nov rodinn domy. Laik by povedal, e vade tam, kde je nie?o vo?n, kde s dobr podmienky - slnko, siete, cesty, obchody, susedia. V zsade je to tak, avak situcie maj svoje pecifik. Z urbanistickho poh?adu vznikaj rodinn domy v priestoroch, kde u je tto funkcia zait a udomcnen. S to situcie, ktor umo?uj dostavanie jednho alebo viacerch domov v truktre, ktor je u rodinnmi domami nejako vymedzen. In pozcia vznik tam, kde rodinn domy vytvraj nov priestorov enklvy rznych kvalt a ve?kost. Tu by bolo mon rozpsat sa o negatvach s?asnho urban sprawl, o novodobch kolnich rodinnch domov, o sdliskch naleato, o Pi?nkovch horizontlnych krlikr?ach alebo o Hnili?kovej sdelnej kai a zelench vdovch. Dom, o ktorom bude re?, vak nie je produktom novodobho suburbaniza?nho kolonializmu. Mal vak in aktulne priestorov problmy.
Je osaden v existujcej truktre rodinnch domov, v obytnej zne v bratislavskej mestskej ?asti Devnska Nov Ves, ktor sa (pod?a zemnho plnu) za?ala vraznejie dostavovat v osemdesiatych rokoch minulho storo?ia. Jej priestorov charakter ur?ovali regulatvy, ktor tu predpisovali zstavbu rodinnch domov so ikmmi strechami tak, aby bol zachovan vidiecky kolorit malej prmestskej obce aj napriek tomu, e hne? ved?a stoj panelov sdlisko z dev?desiatych rokov 20. storo?ia! Rodinn dom m vhodn juhozpadn orientciu priamo pod kopcom Sandberg. zka a dlh parcela a hlavne celkov priestorov charakter ulice a existujcich rodinnch domov ovplyvnil jeho situovanie do zadnej pozcie parcely. Minimalistick biely hranol - charakteristick pre Zvodnho koncept - je na parcelu bravrne a netandardne osaden. Stpajci pozemok umonil osadi? gar do ternu tak, aby jej strecha tvorila hlavn zpadne orientovan terasu, ktor je prstupn z obva?ky domu. Nielen dom, ale aj gar je od uli?nej ?iary odsaden cca o 10 metrov. Uli?n prieluka medzi dvoma domami, ktor pozemok prirodzene tvoril, ostala tak v zsade vo?n a nezastavan.
Zadn pozcia domu nielen umonila realizova?; podstatne lepiu dispozciu (presvetlenie a otvorenie junej fasdy s vh?adom na Sandberg), ale bola aj vbornm ?ahom ako sa prijate?ne vysporiada? s bizarnou priestorovou situciou. Dom tak svojou architektrou logicky v priestore zaujal izolovan polohu (in cesta v danch kontextoch pre Zvodnho ani nebola mon) so svojsky vyrieenm za?lenenm do uli?nho priestoru. Pouit materily (kame?, drevo), farebnos? a mierka vstupnej ?asti domu s garou s vkusne a primerane realizovan. Cez gar sa suchou nohou dostaneme do hlavnej ?asti domu. Druh - pe - vstup, ku ktormu ved schody a chodnk, je situovan z bo?nej junej strany. Od vstupnej brnky je vzdialen cca 20 metrov. Dispozcia priestrannho rodinnho domu je logick, ?ist a preh?adn. Stredov poloha vstupu a komunika?nch priestorov (schody, chodba, vy?ah) pdorys rozde?uje na dve ?asti. Reaguje tie na poiadavky jeho majite?ov, ktor sa po sksenostiach z predchdzajceho bvania v rodinnom dome vyhli baznu a namiesto toho radej rozumne investovali do niektorch bezbarirovch prav (bezbarirov prstup cez gar a v?ah v dome).Na przem je kuchy?a, jedle?, obvacia izba s malou zimnou zhradou ako aj samostatn spl?ov ?as? so atnkmi a hygienickm zzemm. Vzh?adom na prevdzku domu je situovanie kuchyne a jedlne v stredovej pozcii v niektorch momentoch handicapom. Kuchy?a m mal pracovn plochu a jedlensk stl umiestnenm postrda priamejie osvetlenie a intimitu. Poschodie sli dvom pracovniam s priestrannou kpe??ou a atnkom a ?alej obva?ke (zhodn velkos? s obvacou izbou na przem).
Priestorovo luxusne je dimenzovan aj na juh orientovan chodba s kninicou na poschod, z ktorej je prstupn prjemn terasa s vyh?adom na Sandberg. V suterne sa okrem gare pre dva automobily nachdzaj technick, skladov priestory a menia zna so saunou.
Dom s celkovou itkovou plochou 452 m2 patr do kategrie tch velkch (ve?kost XL). Hodil by sa predovetkm pre viac?lenn rodinu, aj ke? je v s?asnosti uvan inak. Zkladn miestnosti s vak primerane dimenzovan. Ani obvacie izby s teplovzdunm krbom nie s prehnane ve?k (ako je to ?ast v novch rodinnch domoch), skr naopak. Pozitvnym momentom je aj rieenie priestrannch atnkov a dostatok odkladacch priestorov v dome ako aj mnostvo zaujmavch interirovch prvkov, ku ktorm patria aj elegantne rieen dvern otvory s hlinkovmi zrub?ami na cel svetl vku stropu ako aj celkov koncept interirovho zariadenia s kvalitnm dizajnom v prjemnch svetlch tnoch. Obrysy bieleho minimalistickho hranola domu s zmk?en jemnmi ikminami strenej roviny, ktor vhodne naraj jeho inak steriln tvar a dodvaj mu dynamiku. Prrodn scenria Sandbergu vytvra pre takto tvarov koncep: priaznive pozadie. Zpadnej - uli?nej - fasde dominuje celosklen stena obvacch izieb rmovan vraznejm ostenm. Aj presklen plochy ostatnch fasd vyuvaj princp hlbieho osadenia otvorov a vraznejch (hlbch) osten tak, aby nebol naruen celkov hladk tvar hranola. S vnimkou subtlnych dosiek balknovch podlh, ktor predsa len z hranola vy?nievaj.
Rodinn dom pod Sandbergom je v?a?nm prspevkom k tme s?asnho modernho rodinnho domu. Aplikuje overen, vyskan a osved?en minimalistick koncepcie. Rozohrva vak hru, o ktorej zatia? len v nznakoch debatujeme. Hru o postoji modernej architektry vo?i svojmu aktulnemu okoliu. Hru, v ktorej by malo s? o nov priestorov redefincie, tak ako u dvno vyzva Kenneth Frampton: aby sa architektonick prax znovu obrtila k otzkam tvorby miesta a ku kritickej tvorivej redefincii konkrtnych kvalt stavieb". /1/ Zvodn rodinnm domom pod Sandbergom predostrel k tejto tme jednozna?n a rozhodne podnetn nzor.

ANDREA BACOV

Poznmka:
1 Frampton, Kenneth: Modern architektra, kritick dejiny.
Academia 2004. ISBN 80-200-1261-3. s. 11.

RODINN DOM |ULICA SLOVINEC |BRATISLAVA-DEVNSKA NOV VES | SLOVENSK REPUBLIKA
AUTOR | ?ubomr Zvodn|Michal Lang
PROJEKT |2005 - 2006
REALIZCIA |2006 - 2007
CELKOV ڎITKOV PLOCHA |452 m2
FOTO | Pavel Melu

Uverejnen v ?asopise ARCH 03/08