FA 04/10 | Rekonštrukcia ortodoxného cintorína

AUTORI PROJEKTU | studio b52, s.r.o. | Ján Lukáč | Michal Lang | Jan Rendoš
MIESTO | Žižkova ulica  č. 36 | Bratislava – Staré mesto | Slovenská republika
STAVBA | Dom obradov a vnútroareálové komunikácie s pojazdnou terasou - pamiatková obnova, sanácia a rekonštrukcia
INVESTOR | Židovská náboženská obec Bratislava
PROJEKT | 2005 - 2009
REKONŠTRUKCIA | od 2008
STAVEBNÉ OBJEKTY | SO 1 Dom obradov | SO 2 Vstupný objekt

Objekty sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod ev.č.210624/1-6, vykazujú vysokú mieru pamiatkových a kultúrno-historických hodnôt. Stavby pochádzajú z roku 1937.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Areál ortodoxného židovského cintorína sa rozprestiera na južnom svahu pozdĺž severnej strany Žižkovej ulice na západnom okraji historického jadra mesta Bratislavy. „Na urbanistických hodnotách areálu sa podieľa najmä oporný múr pozdĺž celého židovského cintorína s riešením objektovej skladby (nástupné schodisko, cesta, terasa). Predmetný dom obradov patrí k jedinečným reprezentantom sepulkrálneho typologického druhu vzhľadom na avantgardný spôsob architektonického riešenia tradičnej funkcie spojenej so starobylým pohrebným rítom. Jeho dispozícia a priestorové rozvrhnutie sa podriadilo funkčnej náplni - zabezpečiť primerané prevedenie kultových požiadaviek a náboženských predpisov, viazaných k činnosti pohrebných bratstiev a zároveň poskytnúť efektívne priestorové zázemie pre ich realizáciu. Okrem toho zabezpečuje samostatné bývanie dvom rodinám. Charakterom parcely, svojou hmotou, dispozíciou, typológiou jednotlivých priestorov, štýlovým charakterom fasád a uplatnením architektonických detailovje vynikajúcou ukážkou modernej medzivojnovej architektúry a jej odnože architektonického purizmu. V slovenských resp. stredoeurópskych pomeroch predstavuje významný článok vo vývoji sepulkrálnej architektúry medzivojnového obdobia.
HISTORICKÝ URBANIZMUS
Areál cintorína je dokladom vzniku a postupného formovania historického urbanizmu mesta. V susedstve náprotivnej strany so zástavbou voľne stojacich budov pomáhal udržiavať tradičný charakter urbanistickej štruktúry a terasovitej historickej zástavby s citom zasadzovanej do svahovitého prostredia.Z hľadiska typológie a funkčného zamerania objektov v jeho bezprostrednom  okolí na protiľahlej strane sa spolu so susednými pozemkami ocitli v osamotenej pozícii v rámci predmetnej časti mesta na nábreží Dunaja čo však už dnes nie je pravdou. Táto časť mesta ustúpila silným tlakom na jej intenzívne  stavebné využitie. Polohou parcely nad cestou a vďaka veľkorysej terase, ktorá ho zasunula hlbšie do svahu sa dom smútku prejavuje až v bezprostrednej blízkosti. Vynikajúci výhľad na oba brehy Dunaja a priľahlú krajinu z terasy a exponovanú polohu s južnou orientáciou začiatkom 21 .storočia zatienili novostavby novej protiľahlej rezidenčnej štvrte. Znížil sa tým nielen privátny charakter južnej terasy, kvalita života obyvateľov priľahlého bytu, ale pre návštevníkov cintorína pokoj a dôstojný meditatívny charakter architektonického a prírodného prostredia.“ 1)
Objekt sa javí navonok neprístupne, no vstup do cintorína je cez deň otvorený. Vkročením do areálu sa ocitnete v inom svete. Treba byť vnímavý a zažijete atmosféru tak ako ju majstri tohto pred očami verejnosti skrytého architektonického diela dali na papier. „Strohý a minimalistický architektonický jazyk, absencia akejkoľvek dekorácie, studená farebnosť interiérov umocňuje existenciálne vyznenie architektúry, v ktorej je človek radikálnym spôsobom konfrontovaný s realitou smrti.“1) Nech Vás neprekvapia nánosy času v podobe zdanlivo rozhádzaných náhrobných kameňov a vecí. Nájdete pod nimi to pôvodné, neuveriteľne „zachované“ s minimálnymi zásahmi  ľudskej ruky. Budete prekvapení. Len ten čas...a River Park.

JÁN LUKÁČ

Poznámky: 1) Bratislava, Žižkova ulica č.36, cintorín ŽNO, Architektonicko-historický výskum, PhDr.Magdaléna Kvasnicová,PhD., august 2007

Uverejnené v časopise Fórum architektúry | apríl 2010